Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościKoło. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Koło. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Materiał promocyjny

Dodano:
Koło. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
materiał promocyjny

Podczas LI Sesji Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta Koła Krzysztofowi Witkowskiemu wotum zaufania za 2021 rok oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2021 rok. Głosowania poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2021 rok, debata, przedstawienie sprawozdań finansowych. Przedstawione zostały pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz stałych komisji rady.

Podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie burmistrz omówił inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w roku ubiegłym oraz podał wysokość pozyskanych środków zewnętrznych. Rada udzieliła włodarzowi wotum zaufania za pracę w roku poprzednim stosunkiem głosów 11 „za” i 7 „przeciw” (3 radnych było nieobecnych).

Po uzyskaniu wotum zaufania burmistrz podziękował radnym za zgodne, często jednomyślne głosowania w sprawie inwestycji lokalnych. Z kolei po uzyskaniu absolutorium włodarz podziękował paniom sekretarz, skarbnik i swojemu zastępcy za pomoc w kierowaniu jednostką oraz wszystkim pracownikom za codzienne starania. – Gospodarkę finansową od strony merytorycznej prowadzi Wydział Finansowy na czele z panią skarbnik Mariolą Makowską, z którą współpraca układa się doskonale, a jej kompetencje potwierdza choćby opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej – przyznał włodarz. Docenił pracę pani sekretarz Moniki Ciesielskiej, sprawującej nadzór nad wydziałami, która opracowała Raport o stanie gminy umożliwiający wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną Koła oraz swojego zastępcy Lecha Brzezińskiego, który wspaniale zarządza inwestycjami i oświatą, a z którym dobrze „uzupełnia się” w pracy. 

Poniżej fragment Sprawozdania z wykonania budżetu:

Budżet Miasta na 2021 rok został uchwalony 27 stycznia 2021 roku. W ciągu roku budżetowego wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, wydanych zostało 18 zarządzeń Burmistrza Miasta Koła i podjęto przez Radę Miejską Koła 10 uchwał zmieniających uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok. Pierwotny plan dochodów stanowił kwotę 107.448.391,52 zł. Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonywanych w trakcie roku zamknął się on kwotą 120.045.911,71 zł tj. nastąpił wzrost o 11,72%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan dochodów został wykonany w kwocie 123.237.563,61 zł czyli w ponad 102 % planu. Do najważniejszych grup zrealizowanych dochodów bieżących w kwocie 119.353.968,52 zł należą:

 • dotacje przeznaczone na cele bieżące zrealizowane w wysokości 35.062.375,54 zł,
 • subwencje w kwocie 22.844.905,00 zł,
 • udziały w PIT w kwocie 25.195.614,00 zł i udziały w CIT w kwocie 3.431.744,96 zł,
 • oraz podatki i opłaty lokalne

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3.883.595,09 zł, na które składają się przede wszystkim:

 • dotacje przeznaczone na inwestycje zrealizowane w wysokości 2.741.231,83 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki w ramach WRPO, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pomoc finansowa z Powiatu Kolskiego i środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
 • oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1.096.657,99 zł oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 45.705,27 zł,

Jeżeli chodzi o wydatki to ich pierwotny plan został ustalony w kwocie 120.280.787,64 zł.  Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonywanych w trakcie roku zamknął się on kwotą 130.895.672,87 zł tj. nastąpił wzrost o 8,83%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 124.703.739,39 zł tj. w 95,27%. Na kwotę wykonania składa się zarówno realizacja wydatków bieżących, jak również realizacja wydatków majątkowych. Według obszarów działalności najwięcej środków finansowych wydatkowanych zostało na:

 • oświatę i wychowanie w kwocie ponad 38 mln zł
 • rodzinę w kwocie ponad 36 mln zł
 • administrację publiczną w kwocie niespełna 11 mln zł
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie ponad 9 mln zł
 • pomoc społeczną w kwocie ponad 7 mln zł
 • kulturę fizyczną w kwocie ponad 6 mln zł
 • transport i łączność w kwocie ponad 5 mln
 • gospodarkę mieszkaniową w kwocie 4 mln zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 53 zadania na łączną kwotę 16.261.143,38 zł, a dotyczą m.in. dokończenia budowy ulicy Staffa i Szymborskiej. Wybudowano również ulicę Wiatraczną, Boguszyniecką, rozpoczęto budowę ulicy Przesmyk, wykonano dokumentacje projektowe budowy ulic Krętej, Krokusowej, Asnyka, Energetycznej, Różanej, Jaśminowej i Struga, ukończono przebudowę boiska piłkarskiego na stadionie, rozpoczęto budowę budynku komunalnego oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przebudowano również skrzydło Szkoły Podstawowej nr 5 na przedszkole, co pozwoliło na rozbudowę żłobka.

Ponadto Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na łączną kwotę niespełna 900.000 złotych na realizowane przez powiat inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 14.958.777,00 zł, a w roku 2021 dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 2.454.000,00 zł.

Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.466.175,78 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10.849.761,16 zł.

Wynik operacyjny z wykonania budżetu za 2021 rok jest wartością dodatnią i wynosi 10.911.372,51 zł, przy planowanej kwocie 5.047.439,66 zł.

Koło. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
Koło. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
Koło. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
Koło. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
Koło. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
Koło. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
Koło. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole