Skocz do zawartości
LM.plWiadomościWydłużył się termin zgłaszania zbycia lub nabycia pojazdu

Wydłużył się termin zgłaszania zbycia lub nabycia pojazdu

Dodano: , Żródło: LM.pl
Wydłużył się termin zgłaszania zbycia lub nabycia pojazdu

Od 1 lipca weszły w życie zmiany dla posiadaczy pojazdów. Termin zgłaszania zbycia lub nabycia auta należy zgłosić w odpowiednim urzędzie w terminie 60 dni.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie informuje, że zgodnie z ustawą z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do czasu odwołania stanu epidemii wydłużone do 60 dni zostają terminy związane ze zmianą prawa własności oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej.

- W praktyce oznacza to, że każdy podmiot, którego prawo własności pojazdu uległo zmianie po 30 czerwca 2021 r. (kto nabył lub zbył pojazd lub częściowy udział w jego własności, np. na podstawie umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, faktury, przyjęcia spadku, postanowienia sądowego o nabyciu prawa własności, podziału majątku) ma obowiązek zgłosić ten fakt w terminie 60 dni od daty takiego zdarzenia prawnego – informuje Marcin Wietrzykowski, naczelnik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Koninie.

Wcześniej, sprawy zbycia lub nabycia pojazdu wymagały pojawienia się w urzędzie w terminie 30 dni. Jak podkreśla Marcin Wietrzykowski, jeżeli termin 30-dniowy upływa 1 lipca lub później, to ulega on przedłużeniu do 60 dni.

- Na przykład dla umowy zawartej 1 czerwca 2021 r. obowiązujący termin wg „starych” przepisów kończyłby się 1 lipca 2021 r., ale ponieważ koniec tego terminu przypada już w okresie obowiązywania „nowych” przepisów, termin ten jest wydłużony do 60 dni, czyli upływa dopiero 31 lipca 2021 r. - informuje naczelnik Wydziału Komunikacji. - Zasady tej jednak nie można zastosować dla umów zawartych do dnia 31 maja, dla których 30 – dniowy termin na zgłoszenie upływał, 30 czerwca 2021r. tj. jeszcze w okresie obowiązywania „starych” przepisów – dodaje.

Niedotrzymanie terminu skutkuje nałożeniem kary od 200 zł do 1000 zł. Wysokości kar zależą od zakresu naruszeń, powtarzalności naruszeń oraz korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia ustawy.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole