Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Popkowski, a następnie Korytkowski. Kandydaci odpowiedzą na wasze pytania

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościPrzemiana Wielkopolski Wschodniej: Inwestycje w kształcenie zawodowe

Przemiana Wielkopolski Wschodniej: Inwestycje w kształcenie zawodowe

Materiał promocyjny

Dodano:
Przemiana Wielkopolski Wschodniej: Inwestycje w kształcenie zawodowe
materiał promocyjny

Rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych jednym z kluczowych elementów sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Ruszyło wsparcie dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Rozwój Wielkopolski Wschodniej uzależniony jest od dostępu do odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, niezbędnych do budowania „nowej” gospodarki, w szczególności w obliczu transformacji energetycznej, a także cyfryzacji, automatyzacji czy robotyzacji. W tym zakresie istotne jest podnoszenie poziomu umiejętności i kwalifikacji mieszkańców, w szczególności poprzez lepsze dopasowanie edukacji i kształcenia do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy.

W poprzedniej perspektywie liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w Wielkopolsce Wschodniej wyniosła 2,1 tys. Ze staży i praktyk u pracodawcy skorzystało 1,8 tys. uczniów. Ponadto wsparto ponad 180 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z subregionu. Obecnie na działania w zakresie kształcenia zawodowego dla Wielkopolski Wschodniej w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonych zostało 59 mln zł.

Niedawno Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego uruchomiły dwa nabory projektów związanych ze wsparciem kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej, tj. w powiatach kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim oraz M. Konin. Pojawiły się więc nowe możliwości wsparcia rozwoju oferty edukacyjnej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, co przyczynić się powinno do wejścia na rynek pracy większej liczby wykwalifikowanych specjalistów o profilach odpowiadających potrzebom zmieniającej się gospodarki.

Jakie konkursy ogłoszono w zakresie kształcenia zawodowego?

Pierwszy z ogłoszonych naborów dotyczy projektów twardych, tj. wsparcia w zakresie rozwoju infrastruktury kształcenia zawodowego, na które przeznaczono ponad 18,2 mln zł.

Natomiast drugi, na który przeznaczono 40,5 mln zł, dotyczy wsparcia tzw. projektów miękkich w zakresie kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, czyli związanych z rozwojem kapitału ludzkiego (inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności).

Na co można uzyskać wsparcie?

W ramach naboru dotyczącego projektów twardych wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące rozwoju infrastruktury kształcenia zawodowego młodzieży oraz osób dorosłych. Zakres planowanych projektów może dotyczyć m.in. rozbudowy, przebudowy czy adaptacji istniejących obiektów oraz budowy (w uzasadnionych przypadkach) nowych budynków, wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt czy pomoce dydaktyczne. Jednym z kluczowych założeń wsparcia rozwoju infrastruktury kształcenia zawodowego jest jej dostosowywanie do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Elementem uzupełniającym mogą być inwestycje w przyszkolną infrastrukturę sportową, przy czym powinny one wynikać ze zdiagnozowanych deficytów oraz muszą służyć rozwojowi działań integracyjnych i włączających (integracja, aktywizacja, zajęcia dodatkowe). Wśród elementów uzupełniających, na które można uzyskać wsparcie, znajdują się również działania dotyczące zakupu sprzętu TIK czy zastosowanie OZE.

W przypadku naboru na projekty miękkie w zakresie kształcenia zawodowego wsparcie dotyczyć będzie m.in. podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, rozwoju współpracy z przedsiębiorcami (staże i praktyki), podnoszenia kwalifikacji kadry kształcenia zawodowego czy realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Pozytywny efekt oddziaływania projektów miękkich będzie mógł zostać wzmocniony poprzez realizację działań uzupełniających, obejmujących m.in. wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne czy wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych. Mając na względzie zachodzącą transformację subregionu, rozwój nowych specjalizacji gospodarczych oraz dynamikę rynku pracy w ofercie działań uzupełniających nie zabrakło również poradnictwa edukacyjnego i doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach. W ramach konkursu zalecana jest realizacja jak najbardziej kompleksowych projektów, których zakres dostosowany będzie do potrzeb uczniów, słuchaczy i nauczycieli.

W ramach ogłoszonych naborów preferowane będą projekty koncentrujące się na wsparciu kierunków kształcenia powiązanych z branżami kluczowymi dla Wielkopolski Wschodniej (tj. podregionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, jak logistyka, turystyka, OZE i technologie wodorowe oraz zdrowa żywność) czy wsparciu kierunków kształcenia związanych z zawodami, na które występuje zapotrzebowanie na rynku pracy, jak np. elektrycy, elektromechanicy, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki.

Jaki przewidziano poziom dofinansowania projektów?

W przypadku naboru na projekty infrastrukturalne w zakresie kształcenia zawodowego maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, natomiast w przypadku naboru dotyczącego projektów miękkich maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Wnioskodawcy będą więc zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości odpowiednio 15% i 10% wydatków kwalifikowalnych.

Kto skorzysta ze wsparcia?

Na realizacji projektów docelowo skorzystają szkoły i placówki systemu oświaty kształcące zawodowo, Centra Kształcenia Zawodowego czy Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z obszaru Wielkopolski Wschodniej. Skorzystają z niego również uczniowie i słuchacze tych jednostek, ich rodzice i opiekunowie, a także nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu czy doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektów miękkich możliwe będzie wparcie osób mieszkających, uczących się lub pracujących na obszarze subregionu.

Kto może złożyć wniosek? 

Administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, szkoły i inne placówki systemu oświaty, przedsiębiorstwa to główne podmioty uprawnione do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonych naborów. Podstawowym wymogiem jest to, że projekty w zakresie rozwijania oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl w terminie do:

  • 12 stycznia 2024 r. w przypadku projektów miękkich – Działanie 10.01
  • 19 stycznia 2024 r. w przypadku projektów infrastrukturalnych – Działanie 10.07

Gdzie szukać informacji?

Regulaminy naborów wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do Punktu Informacyjnego Sprawiedliwej Transformacji  czy odpowiednich osób udzielających informacji w kwestiach dotyczących naboru można znaleźć na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, a także na stronie www.arrtransformacja.org.pl.

Artykuł dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole