Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu LM.pl 
administrowanego przez LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. 
funkcjonującego pod domeną o nazwie LM.pl

I. Postanowienia ogólne i definicje.

Administratorem serwisu LM.pl (serwis dostępny pod adresem http://www.LM.pl/) jest LM LOKALNE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (kod 62-500), plac Wolności 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców - Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000184076, posiadająca NIP: 665-217-90-11 oraz REGON 310326500. Aktualne dane kontaktowe i inne dane o LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. (m.in. adres, numery telefonów, numery faksów, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://LM.pl/. 

Administrator serwisu LM.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu LM. 

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem. 

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie: 
 
1. użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z serwisu LM.pl, niezależnie od faktu posiadania własnego profilu użytkownika w tym serwisie (tj. niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat w ramach profilu użytkownika, niezależnie od posiadania konta, niezależnie od faktu zalogowania lub zarejestrowania). Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna. W przypadku określonych usług serwisu LM.pl, LM zastrzega sobie wprowadzenie innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości lub możliwości - w przypadku określonych treści - informowania użytkownika o takich treściach, ze stosownym ostrzeżeniem (np. treści dla dorosłych, drastyczne itp.). 

2. serwis LM.pl (lub serwis) - zbiór stron www w domenie o nazwie LM.pl, składających się na portal LM.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.LM.pl/, o charakterze regionalnym, umożliwiający między innymi przeglądanie informacji o bieżących wydarzeniach w regionie Wielkopolski Wschodniej, jak również ich komentowanie, umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat tych wydarzeń. 

3. informacje o użytkowniku - wszelkie dane o użytkowniku umieszczane przez użytkownika w serwisie LM.pl (w ramach profilu użytkownika); o zakresie informacji i ich treści decyduje dany użytkownik (użytkownik, którego informacje dotyczą). Serwis umożliwia umieszczenie (w sposób widoczny dla innych użytkowników) w szczególności następujących danych: adres e-mail, pseudonim. 

4. serwery LM - serwery LM, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis LM.pl i na których zapisane są informacje o użytkowniku oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie. 

5. konto - konto w serwisie LM.pl o określonym przez użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie na serwerach LM przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej serwisu formularza (opcja „załóż konto”). Login do konta nie podlega zmianie (nie może być przez użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione po zalogowaniu się na konto i wybraniu opcji zmiany hasła. Poprzez zalogowanie się na konto użytkownika użytkownik może dokonywać edycji danych ujętych w jego profilu, na zasadach określonych w Regulaminie. 

6. profil użytkownika - miejsce w serwisie LM.pl, w którym umieszczone są informacje o użytkowniku zarejestrowanym, w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu, przy czym zakres informacji o użytkowniku jest zależny wyłącznie od woli użytkownika (administratorem profilu użytkownika jest jego użytkownik). Profil użytkownika zawierać może również komentarze lub podobne treści tego użytkownika (lub odnośniki do nich), przy czym o tym, czy takie treści będą umieszczone w profilu użytkownika i o ich zakresie wyłącznie decyduje LM (jest to zależne od bieżącej funkcjonalności serwisu). Inne informacje o użytkowniku mogą być dostępne w ramach jego profilu w przyszłości, stosownie do bieżącej funkcjonalności serwisu. Informacje ujęte w ramach danego profilu użytkownika są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu. Zmiana informacji o użytkowniku w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na jego konto (pod adresem http://www.LM.pl/, wymagane login i hasło) i wybraniu opcji edycji profilu (dane profilu użytkownika mogą być edytowane jedynie przez „właściciela” tego profilu, znającego login i hasło niezbędne dla dokonania zmian). Profil każdego użytkownika zarejestrowanego różni się co najmniej nadanym przez użytkownika danego profilu pseudonimem użytkownika. Konto użytkownika jest dostępne wyłącznie dla użytkownika, którego informacje są w nim zawarte. 

7. pseudonim - obowiązkowe dla użytkownika zarejestrowanego indywidualne, niepowtarzalne w serwisie oznaczenie każdego profilu użytkownika (który jest automatycznie zakładanych dla każdego użytkownika zarejestrowanego, posiadającego konto), składające się z do 48 znaków (wg zasad określonych w formularzu rejestracji - http://www.lm.pl/konto/nowe), widoczny w serwisie dla innych użytkowników, jeśli danych czynności, które są następnie udostępniane innym użytkownikom (np. komentarze) dokonuje użytkownik tego profilu, po uprzednim zalogowaniu.

II. Zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu LM.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu LM.pl umożliwiającego (między innymi) przeglądanie informacji o bieżących wydarzeniach w regionie, jak również ich komentowanie, umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat tych wydarzeń. Dalsze informacje związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z serwisu (w tym zasady techniczne i szczegółowa funkcjonalność serwisu) zamieszczone mogą być na stronach serwisu (np. w formularzu rejestracyjnym lub w FAQu), przy czym informacje takie, wraz z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa regulują w sposób wyłączny, kompleksowo i wyczerpująco, prawa i obowiązki użytkowników oraz LM. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu z informacjami zamieszczonymi na stronach serwisu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Informacje powołane w niniejszym punkcie stanowią integralną część Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rozumie się przez to również powołane informacje (z zastrzeżeniem miejsca publikacji treści Regulaminu - punkt 37 i 38 dotyczą wyłącznie treści niniejszego Regulaminu , bez powołanych informacji). 

2. Celem zasadniczym serwisu jest udostępnienie użytkownikom informacji o bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych, w tym możliwości ich komentowania. Informacjami zgromadzonymi w profilu użytkownika, mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez użytkownika, którego informacje dotyczą. Przekazanie informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika następuje w celu umieszczenia w serwisie i opublikowania dla wszystkich użytkowników serwisu. Przekazanie informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika następuje w celu ich technicznego wprowadzenia do systemów informatycznych LM obsługujących od strony technicznej i programowej serwis, by w konsekwencji zapewnić ich umieszczenie (w zakresie określonym przez użytkownika) w serwisie w profilu. 

3. Dane z pola z formularza rejestracyjnego „Login” są rejestrowane w systemie informatycznym LM (na serwerach LM) jedynie w celach identyfikacyjnych (do identyfikacji w serwisie służy powołany login, oraz ustanowione przez użytkownika hasło). Wszelkie działania w serwisie dokonane z użyciem danego loginu i hasła są traktowane jako działania dokonane przez uprawnionego użytkownika. Dane z pola z formularza rejestracyjnego „Pytanie pomocnicze” i „Odpowiedź” służą identyfikacji użytkownika w przypadku, gdy zapomni hasła (jeden z dostępnych sposobów możliwości zmiany hasła). Dane wpisane w polu „Odpowiedź” powinny być ustalone w sposób uniemożliwiający innym użytkownikom odgadnięcie. Dane z pola z formularza do zamieszczania komentarzy „Podpis” są wykorzystywane w celu wskazania autorstwa danej treści lub informacji, poprzez umieszczenie ich obok tych treści lub informacji. Administratorem tych danych jest wyłącznie użytkownik, którego dane dotyczą. Edycja danych rejestracyjnych może nastąpić wyłącznie poprzez zalogowanie się danego użytkownika na własne konto i dokonanie odpowiednich zmian (z wyłączeniem możliwości zmiany nazwy użytkownika, tj. loginu oraz podpisu). 

4. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne są między innymi: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu (w szczególności komputera lub innego urządzenia pozwalającego na eksploatację zasobów Internetu), posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla eksploatacji zasobów Internetu (np. przeglądarek internetowych). 

5. Każdy użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od tego, czy jest zalogowany lub zarejestrowany w serwisie, czy posiada profil użytkownika (i konto) w serwisie, czy też korzystanie z tego serwisu następuje w inny sposób (np. jako użytkownik niezalogowany lub niezarejestrowany). 

6. Wszelkie prawa do serwisu, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, w szczególności zdjęć, lub utworów, których autorstwo oznaczono inaczej) przysługują LM. Wykorzystywanie treści publikowanych przez redakcję LM jak i użytkowników dozwolone jest wyłącznie za zgodą LM. 

7. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach podstawowej funkcjonalności oferowanej przez serwis (tj. niezależnie od faktu dokonania rejestracji, zalogowania, posiadania konta i profilu), ma prawo w szczególności:

a. przeglądać ten serwis, w tym pliki i informacje umieszczone w serwisie przez siebie, innych użytkowników lub LM, wyszukiwać w serwisie poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania opublikowanych w serwisie artykułów, komentarzy, forów, profili i innych treści, według zadanych kryteriów, 

b. opisywać i komentować umieszczone w serwisie artykuły, komentarze, opinie, w tym podpisywać je podpisem, 

c. dodawać ogłoszenia, 

d. dodawać lub modyfikować rekordy w katalogu firm, 

e. wypowiadać się na forum i na czacie. 
 
8. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu polegające na umieszczaniu w tym serwisie informacji na swój temat lub innych treści w serwisie oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich informacji (w tym zdjęć - wizerunków osobistych użytkowników). Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. 

9. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu informacji lub innych treści w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec LM z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików (w szczególności zdjęć) lub innych treści w serwisie, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie LM lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby LM już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty LM wszelkich poniesionych z tego tytułu przez LM kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie. 

10. Użytkownik korzystając z serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, danych lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych), oraz że jest świetle prawa władny do takich działań. 

11. Z tytułu korzystania z serwisu LM nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Pomimo iż celem LM jest umożliwienie użytkownikom serwisu korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, LM zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z tego serwisu w stosunku do niektórych, wybranych przez LM usług serwisu, o czym, jeśli takie opłaty zostaną wprowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, a każda odpłatna usługa w serwisie, niezależnie od wyraźnego jej oznaczenia w serwisie jako odpłatnej, świadczona będzie jedynie na wyraźne, jednoznaczne żądanie użytkownika świadczenia takiej usługi. 

12. Z serwisu użytkownicy mogą korzystać niezależnie od faktu posiadania konta i niezależnie od posiadania profilu użytkownika, przy czym LM różnicuje funkcjonalność serwisu dla użytkowników, w zależności od tego, czy posiadają konto lub profil. Każdy użytkownik, niezależnie od faktu posiadania konta lub profilu, może przeglądać serwis. 

13. Podanie jakichkolwiek danych w profilu użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które zamierza udostępnić w ramach swojego profilu, przy czym podanie określonych danych jest warunkiem założenia profilu (dane niezbędne do założenia konta (i profilu) są określone w formularzu rejestracyjnym, http://www.lm.pl/konto/nowe). Założenie przez użytkownika konta następuje automatycznie po dokonaniu procesu rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w formularzu rejestracji. 

14. Treści zamieszczane przez użytkowników dostępne są niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym LM zastrzega możliwość opóźnień. 

15. Po założeniu profilu, użytkownik posiadający profil użytkownika może w każdym czasie dostępności serwisu, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie funkcjonalnością serwisu, edytować swoje dane w tym serwisie (podane w formularzu rejestracyjnym lub w późniejszym czasie zmienione), poprzez zmianę danych o użytkowniku w formularzu edycyjnym profilu użytkownika (formularz dostępny po uprzednim zalogowaniu się na konto użytkownika), przy czym zmianie nie podlega login. 

16. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek treści, w tym w szczególności zdjęcia, komentarze, odpowiedzi, opinie, dane itp., jednocześnie wyraża zgodę na bezterminowe:

a. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez LM lub jej następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści na stronie głównej serwisu lub innych stronach tego serwisu lub innych aniżeli LM.pl serwisów administrowanych przez LM oraz wyraża zgodę na bezterminowe umieszczenie tych treści w dostępnych w serwisie (lub innych serwisach LM), obecnie lub w przyszłości, wyszukiwarkach treści lub profili użytkowników lub innych wyszukiwarkach. Wyszukiwarki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są mechanizmem odnalezienia w serwisie profilu danego użytkownika lub profili użytkowników spełniających określone przez użytkownika wyszukującego kryteria (np. kryterium wieku, daty ostatniego zalogowania) lub określonych innych danych, treści lub informacji związanych z serwisem i informacjami w nim umieszczanymi, 

b. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez LM lub jej następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści w inne sposób aniżeli określony w punkcie ?a, jakimikolwiek technikami, za pomocą jakichkolwiek nośników lub środków, za pomocą jakichkolwiek mediów w szczególności w prasie, billboardach, radiu lub telewizji. 

c. udzielanie przez LM sublicencji na publikację tych treści innym wydawcom (szczególności spółce Kurier Koniński Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie) jakimikolwiek technikami, za pomocą jakichkolwiek nośników lub środków, za pomocą jakichkolwiek mediów w szczególności w Internecie, w prasie, na billboardach, w radiu lub w telewizji. 

Zgody na publikowanie (rozpowszechnianie), o których mowa w niniejszym ustępie w punktach ?a,?b i c? oznaczają w szczególności, iż powołane w punkcie 7 treści mogą zostać przez LM (w całości lub części) upublicznione np. w ramach serwisu LM.pl lub innego prowadzonego przez LM (np. poprzez ich publikację na stronie głównej serwisu lub jakiejkolwiek innej stronie), lub mogą zostać przez LM (w całości lub części) upublicznione w innych mediach np. w prasie, na billboardach, radiu czy telewizji, a dostęp do tak upublicznionych profili (danych w nich zawartych) będzie miał lub potencjalnie może mieć bliżej nieokreślony krąg podmiotów. 

Z tytułu udzielenia powyższych zgód, użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Powyższe zgody udzielone są bezterminowo. Usunięcie profilu jest możliwe na wniosek danego użytkownika (składny poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i złożenie odpowiedniej dyspozycji usunięcia profilu), przy czym LM zastrzega sobie prawo bezterminowej publikacji i rozpowszechniania (w sposób określony w punktach ?a, b i c?powyżej) powołanych treści takich użytkowników (opublikowanych przed realizacją dyspozycji usunięcia profilu), w szczególności zawartych w komentarzach, odpowiedziach, opiniach, blogach itp. (licencja na bezterminową publikację treści).

17. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta lub udostępnianie korzystania z konta. LM sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. LM sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co kwartał). 

18. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika. Zakazane jest cedowanie uprawnień do konta, ich przenoszenie lub udostępnianie do korzystania. 

19. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania profilu w serwisie na inne osoby. Profil danego użytkownika jest ściśle i nierozerwalnie związany z danym użytkownikiem. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba. 

20. Każdy użytkownik serwisu jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety," zgodnie z celem, założeniami i charakterem serwisu. Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami (np. adresy e-mail udostępnione przez innych użytkowników) spamu (w tym "niechcianej" reklamy), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczanie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest rozsyłanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne); zakazane jest także rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami komunikatów będących naruszeniem praw osobistych osób, do których są kierowane (tzw. natarczywe komunikaty); z zastrzeżeniem danych dotyczących osoby, zakazane jest umieszczenie w profilu użytkownika jakichkolwiek informacji o charakterze reklamowym, 

b. podszywanie się pod inne osoby; 

c. publikowanie treści sprzecznych z prawem, normami społeczno-obyczajowymi, naruszających prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste innych osób, 

d. naruszanie tajemnicy korespondencji; 

e. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki - zdjęcia, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie) oraz innych dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób innych aniżeli użytkownik, bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane); 

f. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu na inną osobę; 

g. inne zachowania użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy LM, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych LM, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp. 
 
21. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień poprzedzającego punktu (od „a” do „g”) stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia skutków takich zachowań, w tym usunięcia komentarzy, opinii lub innych odpowiednich treści i danych, usunięcia lub zablokowania profilu użytkownika i/lub konta danego użytkownika wraz z wszystkimi plikami, komentarzami, opiniami i innymi danymi zawartymi w danym profilu lub koncie. Niezależnie od powyższego LM uprawniona dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw. 

22. LM informuje, iż w przypadku wszelkich prób łamania prawa, w tym w przypadku podszywania się pod inne osoby, prób łamania zabezpieczeń lub łamania zabezpieczeń systemów informatycznych LM lub kont/profili innych użytkowników, zastrzega sobie przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o osobach dopuszczających się takich zachowań, w tym w szczególności do przekazania właściwym organom państwa (np. Policji, prokuraturze, sądom, ABW itd.) odpowiednich informacji związanych z korzystaniem przez danego użytkownika z serwisu. LM zastrzega sobie prawo zachowania w swych systemach informatycznych zapisów związanych z korzystaniem przez użytkownika z serwisu, w tym również danych umieszczonych przez danego użytkownika w ramach jego profilu, historii logowań, adresów IP z których logowań dokonano, historii i zakresu edycji danego profilu i innych podobnych zdarzeń. Dane takie (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu) będą przez LM wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i nie będą komukolwiek udostępniane. Dane takie nie będę analizowane w sposób jednostkowy (nie będą analizowane dane poszczególnego użytkownika), a jedynie mogą być poddane analizie systemu informatycznego LM mającej na celu określenie pewnych prawidłowości statystycznych lub technicznych (np. określenie województw logowań użytkowników, określenie zmiennej w intensywności dobowego korzystania z serwisu itp.). Dane dotyczące danego użytkownika mogą być przez LM udostępnione jedynie wówczas, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na LM obowiązek ich udostępnienia, przy czym wówczas udostępnienie następuje w granicach i w formie prawem przewidzianych, na stosowne żądanie uprawnionego organu państwa (np. osoby uprawnionej działającej z ramienia Policji, na żądanie sądu zawarte w postanowieniu itp.). 

23. LM oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu, LM:

a. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, 

b. zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików, kont, treści, komentarzy, opinii i innych danych udostępnionych w ramach danego profilu użytkownika, całych lub części profili użytkowników udostępnionych w serwisie w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, "netykiety", zasad współżycia społecznego; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika. 
 
24. LM oświadcza, iż w ramach serwisu nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików, e-maili, komentarzy, danych itp. udostępnionych przez użytkowników w tym serwisie, toteż sugeruje, by takie dane mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu. LM nie odpowiada z tytułu usunięcia plików, komentarzy, opinii, wszelkich innych, jakichkolwiek danych z serwisu (w tym z tytułu awarii, celowego usunięcia przez LM, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia serwisu itp.) z przyczyn określonych w Regulaminie. 

25. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, LM może powiadomić użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu stosowną informację. 

26. Wszelkie informacje, sugestie i problemy związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać na adres redakcja@portal.LM.pl. 

27. LM oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie LM oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres redakcja@portal.LM.pl. LM do korzystania z Internetu, w tym serwisu, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, LM zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. LM nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu. 

28. W celu poprawienia jakości serwisu LM zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników. 

29. W ramach przewidzianej dla serwisu funkcjonalności LM może wprowadzać mechanizmy pozwalające wyszukiwać określone treści lub użytkowników wedle odpowiednich kryteriów. 

30. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień LM w zakresie usuwania plików, kont, profili, komentarzy i innych treści, LM zastrzega sobie prawo usuwania profili i kont użytkowników (częściowo, w całości, lub ich częściowego lub w całości blokowania, czasowo lub bezterminowo), na które nie nastąpi logowanie przez okres następujących po sobie 90 dni. 

31. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień LM w zakresie usuwania plików, kont, profili, komentarzy i innych treści, LM będzie usuwać profile/konta użytkowników, jeśli ich pseudonim jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Pseudonim nie może zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu e-mail; treść pseudonimu nie może naruszać praw osób trzecich. 

32. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność LM wyraźnie lub zezwalających LM na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność LM za takie działania, LM nie odpowiada również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu; 

b. za wszelkie treści (w tym m.in. opisy, komentarze, wpisy, wizerunki, zdjęcia, fotografie) umieszczane przez użytkowników w serwisie, za ich rzetelność, prawdziwość, autentyczność, sposób wykorzystania przez innych użytkowników lub inne podmioty; 

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich; 

d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika, z przyczyn niezależnych od LM; 

e. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta lub profilu użytkownika lub dowolnego pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie; 

f. mając na uwadze darmowy charakter serwisu, LM w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; LM deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez LM płatnych usług w ramach serwisu, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności LM w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać; 

g. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie; 

h. za usługi świadczone przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek LM (o ile takie usługi są lub będą świadczone, zasady ich świadczenia określa/będzie określać właściwy regulamin, przy czym usługi takie są/będą w serwisie wyraźnie oznaczone; 

i. za niefunkcjonowanie narzędzi komunikacji, które użytkownicy serwisu podają w swoich profilach (np. komunikatora, stron lub witryn www, podanych przez użytkowników itp.); 

j. za kopiowanie danych z serwisu, w tym w szczególności treści, wiadomości, komentarzy, wpisów, wizerunków, zdjęć, fotografii i umieszczanie w innych serwisach lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób przez osoby trzecie (LM nie ma możliwości zapobieżenia takim działaniom, toteż użytkownik podejmujący decyzję o udostępnieniu własnego profilu użytkownika godzi się na podjęcie takiego ryzyka, co nie oznacza, iż nie będzie uprawniony do dochodzenia pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które niezgodnie z prawem dokonują kopiowania danych z serwisu); 

k. za utratę danych zgromadzonych w serwisie, w tym w szczególności w wyniku kradzieży, z powodu awarii sprzętu, siły wyższej, lub innych zdarzeń nie spowodowanych przez LM. 
 
33. LM oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie są rejestrowane przez LM, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. LM oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do LM odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, LM udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu, przy czym LM działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi LM do przekazania takich danych. 

34. LM zastrzega sobie prawo wykorzystania serwisu (którejkolwiek jego funkcjonalności) do prowadzenia przez LM działalności reklamowej, marketingowej, komercyjnej i innej o podobnym charakterze wśród użytkowników serwisu (z zastrzeżeniem, iż adresy e-mail użytkowników posiadających konto podane w celu przypomnienia hasła do konta nie będą wykorzystywane w innym celu aniżeli przypomnienie hasła). 

35. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.LM.pl/. 

36. LM zastrzega sobie zmiany Regulaminu. Przypadku dokonania zmian w Regulaminie, LM poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie http://www.LM.pl/ obok dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie z serwisu po tej dacie jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. 

37. LM nie zapewnia nieprzerwanego, bezawaryjnego, ciągłego i niezakłóconego dostępu do serwisu. 

38. Każdy użytkownik posiadający profil użytkownika ma prawo wglądu do własnych informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika, a także prawo do poprawiania tych informacji (prawo realizowane wyłącznie poprzez edytowanie profilu użytkownika, po zalogowaniu się na konto, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (prawo realizowane poprzez żądanie usunięcia profilu użytkownika, wysłanego z konta e-mail podanego do skorzystania z opcji przypomnienia hasła na adres redakcja@portal.LM.pl). Żądanie zaniechania przetwarzania skutkuje usunięciem danych z formularza rejestrowego (ewentualnie tych danych w późniejszym czasie zmienionych poprzez edycję danych konta), widocznych dla wszystkich użytkowników serwisu z serwisu. Pomimo usunięcia tych danych, LM zastrzega sobie prawo dalszego publikowania komentarzy, opinii, wypowiedzi, bloga i innych podobnych treści takiego użytkownika, w zakresie licencji udzielonej przez użytkownika i określonej w punkcie 17 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż dane takie będą publikowane - przez LM bądź z podaniem pseudonimu użytkownika, który te dane umieścił lub też bez powołania się na pseudonim (wówczas publikacja będzie podpisana "anonim" lub "użytkownik wyrejestrowany z serwisu").
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole