Skocz do zawartości
LM.plOferty pracyPakowacz (mężczyzna)

Oferta pracy

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Pakowacz (mężczyzna)

Miejsce pracy: Konin

Zakres:

 • prace przy linii produkcyjnej
 • pakowanie, etykietowanie, foliowanie i sortowanie artykułów wg standardów
 • wstępna kontrola wytwarzanych produktów

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy produkcyjnej mile widziane
 • gotowość do pracy w systemie III-zmianowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność i dokładność

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na polskim rynku
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Aplikacje prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kupiec.pl

INFORMACJA PRACODAWCY NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kupiec sp. z o.o. (dalej po prostu Kupiec) z siedzibą w Paprotni (62-513 Krzymów) przy ul. Kupieckiej 17, posługująca się NIP 6652677246, numerem REGON 311604510, numerem KRS 0000176445. 

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH? 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty (w siedzibie spółki - dziale kadr), wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@kupiec.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE? 
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania: 

 • ubieganie się przez Ciebie o zatrudnienie w Kupiec – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy kodeksu pracy; 
 • realizowaniu prawnie uzasadnionych interesów Kupiec, którymi są obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z Twoimi staraniami o zatrudnienie w Kupiec – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
W przypadku przesłania aplikacji o pracę w formie papierowej, Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim. 
W przypadku przesłania aplikacji o pracę w formie elektronicznej Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez Kupiec w praktyce zachodzi gdy Kupiec korzysta z własnych rozwiązań informatycznych, dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (np. poczty elektronicznej). Kupiec w takich sytuacjach musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę ze swoim podwykonawcą – takie przetwarzanie danych zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, która zabezpiecza ujawnienie Twoich danych. 
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, z tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest niezbędne i uzasadnione. 

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ? 
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE? 
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe przez różny czas. Zależy on od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. W Twoim przypadku możemy wskazać następujące okresy: 

 • do chwili zakończenia procesu rekrutacji - w sytuacji, gdy nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji; 
 • przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział - dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji; 
 • przez okres 3 lat liczonych od momentu złożenia przez Ciebie aplikacji - dla celów ewentualnej przyszłej rekrutacji (jedynie w przypadku wyrażenia przez Ciebie wyraźnej zgody). 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH? 
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. 
Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono tych z Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę. Cofnięcie tej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego było dokonywane przed jego cofnięciem. Nie wpłynie ono również w żadnym stopniu na sposób traktowanie Cię przez Kupiec w toku realizowanej rekrutacji, zwłaszcza zaś nie będzie nigdy przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia. 

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE? 
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy Kupiec jest uprawniony od osoby ubiegającej się o zatrudnienie do żądania podania następujących danych osobowych: 

 • Twojego imienia albo imion i nazwiska, 
 • Twojej daty urodzenia, 
 • Twoich danych kontaktowych. 

Dodatkowo, w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy, o którą się ubiegasz w Kupiec możemy zażądać także następujących danych osobowych: 

 • informacji o Twoim wykształceniu, 
 • informacji o Twoich kwalifikacjach zawodowych, 
 • informacji na temat przebiegu Twojego dotychczasowego zatrudnienia. 

Masz prawo odmówić Kupiec udostępnienia powyższych danych osobowych, ale jeśli tak się stanie to udział w procesie rekrutacji będzie niemożliwy. 
Podawanie jakichkolwiek innych danych osobowych niż te wymienione powyżej jest w pełni dobrowolne i może odbywać się tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Przyjmujemy, że jeśli z własnej woli ujawniasz Kupiec inne, niż wskazane powyżej dane osobowe, np. wpisując je na przesłanym do Kupiec CV, to stanowi to z Twojej strony wyraźne działanie przyzwalające na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Kupiec. 
W pewnych szczególnych sytuacjach Kupiec może zwrócić się do Ciebie z prośbą o udostępnienie dodatkowych danych osobowych i jednoczesne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. 
Brak udzielenia Kupiec zgody na przetwarzanie Twoich dodatkowych danych osobowych jak i wycofanie tej zgody w przypadku jej wcześniejszego udzielenia nigdy nie będą stanowić podstawy do niekorzystnego traktowania Ciebie jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym w szczególności nigdy nie będą przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia. 
Pamiętaj, aby nigdy dobrowolnie nie udostępniać Kupiec jakichkolwiek Twoich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa mających związek z Twoją osobą. Kupiec nie jest zainteresowany pozyskiwaniem na Twój temat takich informacji i nigdy nie będzie ich przetwarzał.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

PRAWO DO SKARGI 
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2. 

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole