Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Popkowski, a następnie Korytkowski. Kandydaci odpowiedzą na wasze pytania

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plOferty pracyGłówny księgowy

Oferta pracy

Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 w Sądzie Okręgowym w Koninie


I. Nazwa i adres miejsca pracy:

Sąd Okręgowy w Koninie
ul. Energetyka 5
62-510 Konin

II. Oznaczenie konkursu: Konkurs na Głównego Księgowego w Sądzie Okręgowym w Koninie

III. Liczba wolnych stanowisk: 1 w pełnym wymiarze czasu pracy

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego dotyczy zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023r., poz. 1270 t.j. ze zm.), czynności zleconych przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie oraz ścisłej współpracy z podległymi jednostkami (funkcjonalnymi sądami rejonowymi – Sądem Rejonowym w Kole i Sądem Rejonowym w Słupcy) oraz jednostką nadrzędną tj. Sądem Apelacyjnym w Poznaniu.

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie:
 • wydatków i dochodów budżetowych,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • sum na zlecenie,
 • depozytów sądowych,
 • funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz pomocy pokrzywdzonym.
 1. Dokonywanie wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 1. Nadzór nad terminowym realizowaniem zobowiązań finansowych Sądu Okręgowego w Koninie i sądów funkcjonalnych.
 2. Nadzór i kontrola nad prawidłowym i terminowym naliczaniem wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego, PFRON.
 3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz informacji uzupełniających na podstawie ewidencji księgowej.
 4. Kontrola i sporządzanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb GUS.
 5. Nadzór i kontrola nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych w systemie ZSRK.
 6. Sporządzanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków oraz funduszu pomocy postpenitencjarnej.
 7. Przygotowywanie projektów zmian w planie finansowym.
 8. Dokonywanie  zmian w planie finansowym w układzie budżetu zadaniowego.
 9. Nadzór i kontrola nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji i rozliczeniem zadań inwestycyjnych.
 10. Nadzór nad poprawnością naliczenia  amortyzacji i umorzeń środków trwałych.
 11. Obsługa systemu Informatycznego systemu „Trezor” w zakresie:
 • planowania budżetu,
 • wykonywania budżetu,
 • sprawozdawczości budżetowej,
 1. Przeprowadzanie udokumentowanej identyfikacji ryzyka związanego z poszczególnymi zadaniami Oddziału Finansowego w celu bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.
 2. Informowanie i szkolenie pracowników w zakresie nowych i zmieniających się przepisów prawa dotyczących zadań realizowanych przez Oddział Finansowy.
 3. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz ich aktualizacja.
 4. Przeprowadzanie kontroli finansowych kancelarii komorniczych zgodnie z zarządzeniem prezesa sądu.
 5. Dokonywanie kontroli księgi należności Sądu Okręgowego w Koninie oraz podległych sądów funkcjonalnych.

V. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne z uwzględnieniem art. 54 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634):

 1. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada nieposzlakowaną opinię.
 5. Przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Na dzień złożenia wniosku nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 289 t.j. ze zm.).
 7. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
 8. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowych ustaw.
 9. Znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i gospodarowania mieniem jednostki.
 10. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont, klasyfikacji budżetowej, zasad gospodarki jednostek budżetowych oraz dyscypliny finansów publicznych.
 11. Znajomość innych przepisów związanych z gospodarką finansową jednostek sektora finansów publicznych, w tym przepisów o sprawozdawczości budżetowej.
 12. Znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, m.in. Word, Excel) oraz innych urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie pracy w sądownictwie powszechnym, prokuraturze lub administracji publicznej oraz na stanowisku kierowniczym.
 2. Posiadanie kompetencji kierowniczych m.in. umiejętność zarządzania zespołem, zdolności organizacyjne oraz umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu.
 3. Znajomość systemu  SAP ZSRK.
 4. Znajomość systemu TREZOR.
 5. Wysoki poziom kultury osobistej.
 6. Dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu.
 7. Rzetelność, komunikatywność, zaangażowanie, odporność na stres, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość.
 8. Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.
 9. Samodzielność i inicjatywa, zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania.

VI. Osoby zainteresowane ofertą powinny złożyć następujące dokumenty osobowe:

 1. Wniosek do Dyrektora Sądu Okręgowego w  Koninie o zatrudnienie zawierający dane kontaktowe.
 2. Curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji.
 5. Własnoręcznie podpisane:
 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wzory kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.konin.so.gov.pl (w zakładce oferty pracy – konkurs OA.Kd.110.6.2024) lub w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Koninie.

Do zgłoszenia kandydat może również dołączyć inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe (m.in. opinie, świadectwa ukończenia szkół, zaświadczenia, certyfikaty ukończenia kursów, referencje, świadectwa pracy itp.).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2024r.

 • pocztą na adres:
  Sąd Okręgowy w Koninie
  ul. Energetyka 5
  62-510 Konin
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs znak OA.Kd.110.6.2024”,
 • osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Koninie, ul. Energetyka 5, pok. 120 lub 121.

W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.  Konkurs będzie się składał z trzech etapów:

Etap I – wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap II – sprawdzenie wiedzy specjalistycznej kandydata.

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja konkursowa sprawdzać będzie predyspozycje kandydata do wykonywania zadań na stanowisku głównego księgowego.

IX. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu  Okręgowego w Koninie www.konin.so.gov.pl najpóźniej 8 maja 2024r. wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do postępowania konkursowego.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu na każdym etapie bez podania przyczyny oraz dalszego procedowania konkursowego.

Konkurs przeprowadzony będzie w oparciu o ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów
i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577 t.j.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023r., poz. 1270 t.j. ze zm.) oraz o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2018r. poz. 577 t.j.).

X. Po zakończeniu procedury konkursowej kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów i ostatecznie do zatrudnienia, bądź nie zostali wpisani na listę kandydatów rezerwowych zostaną zwrócone dokumenty drogą pocztową.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadamiania kandydatów o miejscu, dacie i czasie przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole