Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Konin bez otwartej debaty. Piotr Korytkowski gotów, jego rywal nie

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościBiblioteka pod lupą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Mamy stanowisko

Biblioteka pod lupą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Mamy stanowisko

Dodano:
Biblioteka pod lupą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Mamy stanowisko

Siedziba konińskiej biblioteki znalazła się w kręgu zainteresowań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 

Chodzi o budynek po Narodowym Banku Polskim, a teraz siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej przy ul. Dworcowej w Koninie, którego status wywołał żywą dyskusję wśród radnych i władz miasta. Na jednym z posiedzeń komisji społecznych w centrum debaty znalazł się pomysł radnego Tomasza Andrzeja Nowaka o zgłoszeniu do Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu możliwości nadania statusu zabytku.

Ta inicjatywa, choć z pozoru wydaje się być krokiem ku ochronie dziedzictwa kulturowego Konina, nasuwa szereg pytań i wątpliwości, szczególnie w kontekście planowanej termomodernizacji obiektu po byłym banku. Dodatkowo, dyskusja wokół "samowolki" radnego ujawniła brak jasności co do tego, kto jest faktycznym wnioskodawcą i czy Tomasz Andrzej Nowak działał indywidualnie, czy też reprezentował szerszą grupę? Dlaczego nie skonsultował tego pomysłu z władzami miasta i dyrektorem biblioteki?

W poszukiwaniu odpowiedzi, skontaktowaliśmy się z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, aby dowiedzieć się więcej o procedurach związanych z nadawaniem statusu zabytku. Z pisma przesłanego do portalu LM.pl dowiedzieliśmy się, że decyzja została podjęta z urzędu - po oględzinach obiektu oraz na podstawie przesłanek, z których wynika, że budynek posiada wartości zabytkowe.

W celu uzupełnienia tematu publikujemy pełną odpowiedź od Katarzyny Zaworskiej, kier. wydziału rejestru, dokumentacji i ewidencji zabytków nieruchomych.

Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku Narodowego Banku Polskiego w Koninie, ob. Miejskiej Biblioteki Publicznej, wraz z otoczeniem w granicach działki, na której zlokalizowany jest budynek - zostało wszczęte zawiadomieniem z 23 stycznia 2024 r. Postępowanie wszczęto z urzędu. Pismo, które wpłynęło do tut. urzędu w sprawie wszczęcia postępowania nie jest traktowane jako formalny wniosek o wpis do rejestru. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Zgodnie z ustępem 2 tegoż artykułu - w trybie określonym w ust. 1, do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku.

Zgodnie z art. 31. § 1, §2, §3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 775, ze zm.) wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru może złożyć organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny. Organizacja społeczna może również uczestniczyć w postępowaniu na prawach strony.

W tej sprawie nie zaszła taka okoliczność, to znaczy wniosek o wszczęcie postępowania nie został złożony przez uprawnioną do tego organizację społeczną czy stowarzyszenie. Wszczęcie postępowania nastąpiło wprawdzie w wyniku zgłoszenia osoby (niebędącej właścicielem obiektu), jednak decyzja o wszczęciu postępowania została podjęta z urzędu - po oględzinach obiektu oraz na podstawie przesłanek, z których wynika, że budynek posiada wartości zabytkowe (historyczne, artystyczne lub naukowe), Zgłoszenie to nie może być traktowane jako formalny wniosek, a osoba zgłaszająca nie może brać udziału w postępowaniu na prawach strony.

W toku postępowania administracyjnego, w którym będą brały udział uprawnione strony postępowania - zostaną zebrane materiały dowodowe w tej sprawie, m.in. zostaną przeprowadzone ponowne oględziny budynku, zgromadzone zostaną informacje dot. historii budynku. Po zebraniu materiału dowodowego Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda decyzję o wpisie budynku wraz z otoczeniem do rejestru zabytków lub, o ile w z materiału dowodowego wyniknie, że budynek nie posiada wartości zabytkowych w stopniu, który wskazywałby na objęcie go ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków - decyzję o niewpisaniu do rejestru zabytków.

Strony mają prawo do uczestniczenia w postępowaniu, na każdym jego etapie, wglądu w akta oraz wypowiadania się i zgłaszania uwag do protokołu lub na piśmie. Od wydanej decyzji służy odwołanie wniesione za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. Archwium 

Tutaj powinna wyświetlić się sonda
Tutaj powinna wyświetlić się sonda
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole